• Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Piątek 16.04.2021
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Nasze media społecznościowe

  • liczba odwiedzin: 99305
   • RODO

   • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

    1)       administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej, Wola Taczowska 11B, 26-652 Wola Taczowska; 
    2)       dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
    3)      
    dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
    4)      
    każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
    5)      
    każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
    6)       podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;
    7)      
    Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com; 8)       dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich;
    9)       dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

    Biuro Ochrony Danych Osobowych
    Bartłomiej Kida

     

   • PSYCHOLOG SZKOLNY

   •  Godziny pracy:

    Wtorek:     11.15 – 13.45
    Czwartek: 10.45 – 13.15